Menu Zamknij
Sli­de bezowy
Pomo­że­my Ci odzy­skać emocjonalny spokój!
Sli­de indywidualna
Tera­pia indywidualna.
Sli­de bezowy
Inter­wen­cje kryzysowe.
Uza­le­znie­nia
Uza­leż­nie­nia, DDA, Współuzależnienia.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ukoń­czy­łem stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ku Psy­cho­lo­gia o spe­cjal­no­ści Psy­cho­lo­gia Kli­nicz­na. Jestem Psy­cho­lo­giem, Peda­go­giem, Tre­ne­rem, Socjo­te­ra­peu­tą. W 2009 roku ukoń­czy­łem pody­plo­mo­we stu­dia z zakre­su socjo­te­ra­pii. W 2012 r. zdo­by­łem tytuł tre­ne­ra koń­cząc Wro­cław­ską Szko­łę Psy­cho­edu­ka­cji i Tera­pii. Plus reko­men­do­wa­ną przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Psychologiczne.

Doświad­cze­nie zawo­do­we w obsza­rze inter­wen­cji kry­zy­so­wej, zdo­by­łem w Ośrod­ku Inter­wen­cji Kry­zy­so­wej gdzie głów­nie pra­co­wa­łem z oso­ba­mi znaj­du­ją­cy­mi się w trud­nej sytu­acji życio­wej oraz doświad­cza­ją­cy­mi prze­mo­cy. Doświad­cze­nie w pra­cy z oso­ba­mi uza­leż­nio­ny­mi zdo­by­wam w Porad­niach Zdro­wia Psy­chicz­ne­go gdzie współ­pro­wa­dzę gru­pę osób uza­leż­nio­nych od środ­ków psychoaktywnych.

Obec­nie świad­czę usłu­gi jako Psy­cho­log Inter­wen­cyj­ny w Cen­trum Neu­rop­sy­chia­trii Neu­ro­med we Wro­cła­wiu. Jako psy­cho­log uczest­ni­czę w inter­wen­cjach poli­cyj­nych w ramach pro­gra­mu obej­mu­ją­ce­go dzia­ła­nia korek­cyj­no — edu­ka­cyj­ne wobec osób doświad­cza­ją­cych prze­mo­cy ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem dzie­ci i osób starszych.

W trak­cie pra­cy naby­łem spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę teo­re­tycz­ną i prak­tycz­ną umoż­li­wia­ją­cą doko­ny­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nej dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­nej. Spe­cja­li­zu­ję się w pra­cy z oso­ba­mi w kry­zy­sie psy­chicz­nym, z oso­ba­mi doświad­cza­ją­cy­mi prze­mo­cy oraz oso­ba­mi uza­leż­nio­ny­mi od środ­ków psychoaktywnych.

Moja pra­ca jako psy­cho­lo­ga jest pod­da­wa­na superwizji.

Zakres pomo­cy
 • pro­ble­my emocjonalne
 • tera­pia indy­wi­du­al­na i par
 • tera­pia uzależnień
 • inter­wen­cja kry­zy­so­wa — uzależnienia
 • kon­sul­ta­cje — mobbing
 • pro­wa­dze­nie szkoleń
 • sta­ny lęko­we i depresyjne
 • pora­da psychologiczna
 • inter­wen­cja kry­zy­so­wa — przemoc
 • kon­sul­ta­cje dla rodzin
 • wspar­cie w sytu­acjach kryzysowych
 
Żyj tak, jak­byś żył po raz dru­gi, i tak, jak­byś za pierw­szym razem postą­pił rów­nie nie­wła­ści­wie, jak zamie­rzasz postą­pić teraz.
VICTOR FRANKL

Pry­wat­nie jestem mamą dwóch córek oraz szczę­śli­wą żoną, zawo­do­wo speł­niam się głów­nie jako psy­cho­log. Jestem rów­nież inter­wen­tem kry­zy­so­wym i tre­ne­rem. Dyplom magi­stra psy­cho­lo­gii uzy­ska­łam na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Kształ­ci­łam się rów­nież  w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej gdzie ukoń­czy­łam pody­plo­mo­we stu­dia z zakre­su „Psy­cho­lo­gii śled­czej”. W 2010r. naby­łam spe­cja­li­stycz­ne umie­jęt­no­ści w zakre­sie pra­cy oraz dia­gno­zy i wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go wobec dziec­ka wyko­rzy­sta­ne­go sek­su­al­nie. W 2015 roku zdo­by­łam tytuł tre­ne­ra koń­cząc Wro­cław­ską Szko­łę Psy­cho­edu­ka­cji i Tera­pii Plus reko­men­do­wa­ną przez PTP. Sta­le pogłę­biam swo­ją wie­dzę uczest­ni­cząc w kon­fe­ren­cjach, szko­le­niach i kur­sach z zakre­su zja­wi­ska prze­mo­cy, pra­cy ze spraw­ca­mi prze­mo­cy, uzależnienia.

Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam pra­cu­jąc przez kil­ka­na­ście lat jako psy­cho­log inter­wen­cyj­ny w Cen­trum Neu­rop­sy­chia­trii „Neu­ro­med” (udział w inter­wen­cjach poli­cyj­nych doty­czą­cych prze­mo­cy domo­wej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem dzie­ci oraz osób star­szych) czy w Ośrod­ku Inter­wen­cji Kry­zy­so­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej we Wro­cła­wiu.  W swo­jej pra­cy zawo­do­wej zaj­mu­ję się oso­ba­mi w sytu­acji kry­zy­su, prze­mo­cą w rodzi­nie, zja­wi­skiem zanie­dba­nia i krzyw­dze­nia dzie­ci, prze­mo­cą sek­su­al­ną. Pra­cu­jąc od wie­lu lat z oso­ba­mi w kry­zy­sie, naby­łam doświad­cze­nie, dzię­ki któ­re­mu jestem w sta­nie traf­nie zdia­gno­zo­wać pro­blem oraz udzie­lić pomo­cy psy­cho­lo­gicz­nej. Głów­nym nur­tem mojej pra­cy jest pomoc oso­bom doświad­cza­ją­cym prze­mo­cy, poma­gam prze­zwy­cię­żyć sytu­ację kry­zy­so­wą oraz zapo­biec kolej­nym aktom znę­ca­nia się nad rodzi­ną. Udo­stęp­niam infor­ma­cje o insty­tu­cjach udzie­la­ją­cych pomo­cy, podej­mu­ję dzia­ła­nia w zakre­sie zapew­nie­nia ochro­ny i udzie­la­nia wspar­cia oso­bom dotknię­tym ww. zja­wi­skiem. Moja pra­ca pod­da­wa­na jest cią­głej superwizji.

Zakres pomo­cy
 • pro­ble­my emocjonalne
 • tera­pia indy­wi­du­al­na i par
 • inter­wen­cja kry­zy­so­wa — uzależnienia
 • kon­sul­ta­cje — mobbing
 • pro­wa­dze­nie szkoleń
 • pora­da psychologiczna
 • inter­wen­cja kry­zy­so­wa — przemoc
 • kon­sul­ta­cje dla rodzin
 • wspar­cie w sytu­acjach kryzysowych
Żad­na dro­ga w moim życiu nie była tak dłu­ga jak ta, któ­ra mia­ła mnie zapro­wa­dzić do mnie samej.
ALICE MILLER

Cennik

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA INDYWIDUALNA

170 pln

50 minut

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

INTERNET / SKYPE

170 pln

50 minut

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

KONSULTACJA TELEFONICZNA

170 pln

50 minut

INTERWENCJA

KRYZYSOWA

300 pln +dojazd

60 minut

KONSULTACJA

I PSYCHOTERAPIA PAR

230 pln

90 minut

TERAPIA GRUPOWA

UZALEŻNIENIA / DDA / WSPÓŁUZALEŻNIENIA

120 pln

120 minut
Błę­dem, któ­ry czę­sto popeł­nia­ją oso­by cier­pią­ce na pro­ble­my z poczu­ciem wła­snej war­to­ści, jest prze­ko­na­nie, że jeste­śmy god­ni sza­cun­ku tyl­ko wte­dy, gdy jeste­śmy god­ni podziwu.
CHRISTOPHE ANDRE

Pomoc prawna

Doświad­cze­nie w pra­cy z klien­ta­mi pozwo­li­ło nam zauwa­żyć, że kwe­stie z jaki­mi zgła­sza­ją się do nas, bar­dzo czę­sto są pokło­siem pro­ble­mów natu­ry praw­nej, bądź też mogą do nich zmie­rzać. W związ­ku z powyż­szym, zde­cy­do­wa­li­śmy się pod­jąć współ­pra­cę z reno­mo­wa­ną wro­cław­ską kan­ce­la­rią – Dol­no­ślą­skim Hol­din­giem Praw­nym, któ­rej praw­ni­cy posia­da­ją boga­te doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach rodzin­nych, kar­nych oraz cywil­nych. W ramach współ­pra­cy mają Pań­stwo moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z konsultacji

ADWOKAT

ANETA KULCZYŃSKA MIESZALSKA

ADWOKAT

MATEUSZ KRÓLIKIEWICZ

ADWOKAT

JUSTYNA ŁABENTOWICZ